نمایندگی لینوکس ایران

در لحظه خرید کنید و لذت ببرید

پلن 1 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 20 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
350,000ریال
Měsíčně
Objednat
پلن 5 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 100 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
480,000ریال
Měsíčně
Objednat
پلن 10 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 200 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
1,200,000ریال
Měsíčně
Objednat
پلن 15 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 300 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
1,500,000ریال
Měsíčně
Objednat
پلن 20 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 600 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
2,000,000ریال
Měsíčně
Objednat
پلن 50 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 1000 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
3,200,000ریال
Měsíčně
Objednat
پلن 100 گیگ

• پهنای باند ماهیانه 1000 گیگ

• راه اندازی آنلاین بعد از پرداخت

• کنترل پنل نمایندگان whm

• کنترل پنل cpanel برای کاربران

• سیستم عامل سرور Centos

• امکان فروش بیشتر از پکیج

• کلیه امکانات نامحدود

Starting from
4,500,000ریال
Měsíčně
Objednat