هاست ارزان دانلود

هاست 5000 مگابایت

5000 مگابایت فضا

ترافیک اینترنتی نامحدود

دامنه قابل میزبانی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

وب سرور nginx

کنترل پنل cpanel

سرعت اینترنت 1Gbps

آپ تایم 99%

SSL دائمی رایگان

هاست 10000 مگابایت

10000 مگابایت فضا

ترافیک اینترنتی نامحدود

دامنه قابل میزبانی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

وب سرور nginx

کنترل پنل cpanel

سرعت اینترنت 1Gbps

آپ تایم 99%

SSL دائمی رایگان

هاست 30000 مگابایت

30000 مگابایت فضا

ترافیک اینترنتی نامحدود

دامنه قابل میزبانی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

وب سرور nginx

کنترل پنل cpanel

سرعت اینترنت 1Gbps

آپ تایم 99%

SSL دائمی رایگان

هاست 50000 مگابایت

50000 مگابایت فضا

ترافیک اینترنتی نامحدود

دامنه قابل میزبانی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

وب سرور nginx

کنترل پنل cpanel

سرعت اینترنت 1Gbps

آپ تایم 99%

SSL دائمی رایگان

هاست 100000 مگابایت

100000 مگابایت فضا

ترافیک اینترنتی نامحدود

دامنه قابل میزبانی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

وب سرور nginx

کنترل پنل cpanel

سرعت اینترنت 1Gbps

آپ تایم 99%

SSL دائمی رایگان

هاست 500000 مگابایت

500000 مگابایت فضا

ترافیک اینترنتی نامحدود

دامنه قابل میزبانی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

وب سرور nginx

کنترل پنل cpanel

سرعت اینترنت 1Gbps

آپ تایم 99%

SSL دائمی رایگان