سرور ابری هتزنر

cloud cx11 0 موجود است

cpu intel 1 vcore
RAM 2048 MB
Storage 20 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic

cloud cx21 0 موجود است

cpu intel 2 vcore
RAM 4096 MB
Storage 40 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic

cloud cx 31 0 موجود است

cpu intel 2 vcore
RAM 8192 MB
Storage 160 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic

cloud cpx 31 - 8 gig ram 0 موجود است

cpu intel 4 vcore
RAM 8192 MB
Storage 160 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic