سرور ابری فنلاند

cloud cx11 Finland 0 موجود است

cpu intel 1 vcore
RAM 2048 MB
Storage 20 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic

cloud cx21 Finland 0 موجود است

cpu intel 2 vcore
RAM 4096 MB
Storage 40 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic

cloud cx 31 0 موجود است

cpu intel 2 vcore
RAM 8192 MB
Storage 80 GB
Network 1 IP Address
20 TR Traffic