هاست لینوکس اروپا - آلمان

هاست لینوکس آلمان - 250 مگابایت

• پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• litespeed webserver
• jetbackup
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

هاست لینوکس آلمان - 500 مگابایت

• پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• پشتیبانی از My SQL
• litespeed webserver
• jetbackup
• پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

هاست لینوکس آلمان - 1000 مگابایت

• پهنای باند ماهانه 200 گیگ!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• litespeed webserver
• jetbackup
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

هاست لینوکس آلمان - 1500 مگابایت

• پهنای باند ماهانه 250 گیگ!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• litespeed webserver
• jetbackup
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

هاست لینوکس آلمان - 2000 مگابایت

• پهنای باند ماهانه 300 گیگ!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• litespeed webserver
• jetbackup
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

هاست لینوکس آلمان - 5000 مگابایت

• پهنای باند ماهانه 700 گیگ!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• litespeed webserver
• jetbackup
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 7 , 5.6 , 5.5 , 5.4 , 5.3 , 5.2
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود