سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه ۲ گیگ رم 0 موجود است

cpu 2 core 2.8-3.7 GHz
RAM 2048 MB
Storage 20 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

سرور مجازی ترکیه ۴ گیگ رم 0 موجود است

cpu 2 core 2.8-3.7 GHz
RAM 4096 MB
Storage 40 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic

سرور مجازی ترکیه ۸ گیگ رم 0 موجود است

cpu 4 core 2.8-3.7 GHz
RAM 8192 MB
Storage 60 GB
Network 1 IP Address
Unlimited Traffic