سرور مجازی آلمان worldstream

سرور مجازی ۱ گیگ رم آلمان - worldstream 0 موجود است

1 Core Intel Xeon
1GB RAM Memory
20GB Drive Space
1 IP Addresse
5000 Gig Traffic

سرور مجازی ۲ گیگ رم آلمان - worldstream 0 موجود است

1 Core Intel Xeon
2 GB RAM Memory
30 GB Drive Space
1 IP Addresse
8000 Gig Traffic

سرور مجازی ۴ گیگ رم آلمان - worldstream 0 موجود است

1 Core Intel Xeon
4 GB RAM Memory
40 GB Drive Space
1 IP Addresse
10000 Gig Traffic

سرور مجازی ۸ گیگ رم آلمان - worldstream 0 موجود است

1 Core Intel Xeon
8 GB RAM Memory
60 GB Drive Space
1 IP Addresse
12000 Gig Traffic